English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Rolnictwo > -- Sylabusy  
 
Sylabusy

 

Agroekologia i ochrona środowiska
Biochemia
Chemia
Chemia rolna
Chów zwierząt
Cytologia i anatomia roślin
Ekonomia
Ekonomika i organizacja gospodarstw
Ergonomia i BHP
Finanse i bankowość
Fizjologia i żywienie zwierząt
Fizjologia roślin
Genetyka
Gleboznawstwo
Gospodarka przestrzenna
Grafika inżynierska
Herbologia
Hodowla roślin i nasiennictwo
Informatyka
Język obcy
Łąkarstwo
Matematyka i statystyka matematyczna
Mikrobiologia
Ochrona roślin
Ogólna uprawa roli i roślin
Ogrodnictwo
Praca projektowa
Praktyka zawodowa 1
Praktyka zawodowa 2
Prawo cywilne i rolne
Propedeutyka rolnictwa
Przechowywanie produktów rolnictwa
Przyrodnicze wykorzystanie odpadów i ścieków
Rachunkowość rolna
Rolnictwo precyzyjne
Seminarium dyplomowe
Standaryzacja płodów rolnych
Systematyka i generatywne rozmnażanie się roślin
Szczegółowa uprawa roślin
Szkolenie biblioteczne i ochrona własności intelektualnej
Technika rolnicza
Techniki negocjacji i metodyka doradztwa
WF
Woda w rolnictwie z el. Agrometeorologii
Zarządzanie i marketing w rolnictwie

Agrofizyka

Doświadczalnictwo rolnicze

 

 

FAKULTETY

Integracja europejska
Komunikacja społeczna
Kultura w kontaktach zawodowych
Socjologia

 

 

studia niestacjonarne

Modelowanie w rolnictwie 
Top! Top!
cookies