English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Inżynieria ekologiczna > -- Sylabusy  
 
Sylabusy

Analiza LCA

Biochemia ekologiczna

Biofizyka

Botanika

Chemia fizyczna

Chemia nieorganiczna (ogólna) i organiczna

Chemia środowiska

Dendrologia

Dendrologia

Doświadczalnictwo

Ekofizjologia

Ekologia

Ekotoksykologia

Ewolucja roślin lądowych

Fakultet

Filozofia przyrody

Filozofia przyrody

Fitosocjologia

Fizyka

Geodezja i kartografia

Gleboznawstwo

Gospodarka przestrzenna

Grafika inżynierska

Hydrologia

Infrastruktura techniczna

Inżynieria leśna

Klimatologia

Kompensacje przyrodnicze

Matematyka

Oceny oddziaływania na środowisko

Ochrona i monitoring środowiska

Ochrona przyrody

Podstawy ekonomii

Podstawy genetyki

Podstawy socjologii

Praktyka wakacyjna

Prawo w ochronie środowiska

Propedeutyka inżynierii ekologicznej

Proseminarium

Przyrodnicze wykorzystanie odpadów

Psychologia pracy

Rekultywacja

Seminarium

Statystyka

Systematyka roślin nasiennych

Techniki OZE

Technologia pr. zwierzęcej

Technologia produkcji roślinnej

Technologie informatyczne

Teledetekcja oraz GIS

Turystyka i rekreacja

Waloryzacja środowiska

Wpływ rolnictwa na środowisko

Wychowanie fizyczne

Zarządzanie środowiskiem

Zmiany klimatu

Zoologia

 

 

Bioindykacje

Bioremediacje

Biotransformacje w środowisku

Ekologia krajobrazu

Ekologia miasta

Ekonomia środowiska

Gromadzenie i analiza informacji o środowisku

Hydrobiologia

Inżynieria genetyczna w ochronie środowiska

Język obcy

Komunikacja społeczna

Metody biologicznego oczyszczania ścieków

Mikroorganizmy w gospodarce i życiu człowieka

Ocena ryzyka środowiskowego

Ochrona własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych

Polityka ekologiczna

Procedury korzystania ze środowiska

Prognozowanie zmian środowiskowych

Proseminarium

Przedmiot do wyboru I

Przedmiot do wyboru I

Przedmiot do wyboru I

Przedmiot do wyboru II

Przedmiot do wyboru II

Przedmiot do wyboru II

Przedmiot do wyboru III

Seminarium

Skażenia środowiska

Środowiskowe zagrożenia zdrowia

Techniki analiz środowiskowych

Techniki eksploracji danych

Technologie robót inżynieryjnych

Wybrane technologie energii odnawialnej

Zarządzanie obszarami chronionymi

 

  
Top! Top!
cookies