English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Inżynieria ekologiczna > -- Sylabusy  
 
Sylabusy

Analiza LCA

Bazy danych  2018/2019   2019/2020

Biochemia 2018/2019

Biochemia ekologiczna

Biofizyka  2018/2019   2019/2020

Botanika  2018/2019   2019/2020

Chemia fizyczna

Chemia nieorganiczna (ogólna) i organiczna   2018/2019   2019/2020

Chemia środowiska

Dendrologia

Dendrologia

Doświadczalnictwo

Ekofizjologia

Ekologia

Ekotoksykologia

Ewolucja roślin lądowych

Fakultet

Filozofia przyrody

Filozofia przyrody  2018/2019  2019/2020

Fitosocjologia

Fizyka  2018/2019  2019/2020

Geodezja i kartografia

Gleboznawstwo   j

Gospodarka przestrzenna

Grafika inżynierska

Hydrologia

Infrastruktura techniczna

Inżynieria leśna

Klimatologia

Kompensacje przyrodnicze

Matematyka   2018/2019   2019/2020

Meteorologia 2018/2019  2019/2020

Mikrobiologia 2018/2019   j

Oceny oddziaływania na środowisko

Ochrona i monitoring środowiska

Ochrona przyrody

Ochrona własności intelektualnej  2018/2019  2019/2020

Podstawy ekonomii   2018/2019   2019/2020

Podstawy genetyki

odstawy geologii i geomorfologii 2018/2019  2019/2020

Podstawy programowania 2018/2019  2019/2020

Podstawy przedsiębiorczości   2018/2019   2019/2020

Podstawy socjologii

Praktyka wakacyjna

Prawo w ochronie środowiska

Propedeutyka inżynierii ekologicznej  2018/2019  2019/2020

Proseminarium

Przyrodnicze wykorzystanie odpadów

Psychologia pracy

Rekultywacja

Seminarium

Statystyka dla przyrodników  2018/2019  j

Statystyka w chemii  2018/2019   j

Systematyka roślin 2018/2019   

Systematyka roślin nasiennych

Techniki OZE

Technologia pr. zwierzęcej

Technologia produkcji roślinnej

Technologie informatyczne 2018/2019

Teledetekcja oraz GIS

Turystyka i rekreacja

Waloryzacja środowiska

Woda w ekosystemach

Wpływ rolnictwa na środowisko

Wychowanie fizyczne

Zarządzanie środowiskiem

Zmiany klimatu

Zoologia  2018/2019  2019/2020

 

 

Bioindykacje

Bioremediacje

Biotransformacje w środowisku

Ekologia krajobrazu

Ekologia miasta

Ekonomia środowiska

Gromadzenie i analiza informacji o środowisku

Hydrobiologia

Inżynieria genetyczna w ochronie środowiska

Język obcy

Komunikacja społeczna

Metody biologicznego oczyszczania ścieków

Mikroorganizmy w gospodarce i życiu człowieka

Ocena ryzyka środowiskowego

Ochrona własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych

Polityka ekologiczna

Procedury korzystania ze środowiska

Prognozowanie zmian środowiskowych

Proseminarium

Przedmiot do wyboru I

Przedmiot do wyboru I

Przedmiot do wyboru I

Przedmiot do wyboru II

Przedmiot do wyboru II

Przedmiot do wyboru II

Przedmiot do wyboru III

Seminarium

Skażenia środowiska

Środowiskowe zagrożenia zdrowia

Techniki analiz środowiskowych

Techniki eksploracji danych

Technologie robót inżynieryjnych

Wybrane technologie energii odnawialnej

Zarządzanie obszarami chronionymi

 

  
Top! Top!
cookies